سامیه ماندگار

اساتید آکادمی 20 بافت

سامیه ماندگار

  • مشخصات :سامیه ماندگار
  • دانشگاه :شریعتی
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • گرایش تحصیلی :طراحی لباس