الگوسازی و دوخت بالاتنه با متدمولر با خانم ماندگار

آموزش الگوسازی بالاتنه و تکنیک های دوخت با متدمولر با استاد ماندگار

الگوسازی و دوخت بالاتنه با متدمولر با خانم ماندگار

آموزش الگوسازی بالاتنه و تکنیک های دوخت با متدمولر با استاد ماندگار

الگوسازی و دوخت بالاتنه با متدمولر با خانم ماندگار

  • دسته بندی :خیاطی با متد مولر
  • دسته بندی اصلی :آموزش خیاطی
  • استاد :سامیه ماندگار
  • تعداد کاربران دوره :14
  • تاریخ انتشار : 4 ماه پیش

توضیحات

آموزش طراحی الگو و دوخت دامن با متد مولر با استاد ماندگار

سرفصل‌های دوره

فصل اول: اساس بالاتنه و آستین

درس 1- الگو سازیبالاتنه جلو و پشت
درس 2- کنترل بالاتنه
درس 3- الگوی آستین
درس 4- برش بالاتنه و آستین
درس 5- دوخت کامل بالاتنه
درس 6- دوخت آستین و طریقه وصل آستین به بالاتنه

فصل دوم: انتقال پنس ها

درس 1- انتقال پنس به خط مرکزی پیش
درس 2- انتقال پنس به زیر سینه
درس 3- انتقال پنس به کنفورماسیون
درس 4- انتقال پنس به فرانسوی
درس 5- انتقال پنس به حلقه آستین
درس 6- انتقال پنس به سرشانه
درس7- انتقال پنس به یقه
درس 8- انتقال پنس به یقه پشت
درس 9- انتقال پنس به سرشانه پشت
درس 10- انتقال پنس به خط مرکزی پشت

فصل سوم:ایراد اندامی بالاتنه

درس 1- پشت برجسته
درس 2- سینه برجسته
درس 3- شکم برجسته
درس 4- گودی کمر
درس 5- گردن کوتاه وچاق

فصل چهارم: ایراد اندامی آستین

درس 1- بازوی برجسته
درس 2- بازوی لاغر

فصل پنجم: اصول یقه های مسطح

درس 1- اصول رسم یقه های مسطح

فصل ششم: اصول یقه های پایه دار

درس 1- اصول رسم یقه های پایه دار روی بالاتنه
درس 2- اصول رسم یقه های پایه دار بدون بالاتنه
درس3- یقه ملوانی
درس 4- یقه ایستاده 
درس 5- یقه ایستاده سرخود 
درس 6- یقه مردانه پایه جدا 
درس 7- یقه مردانه پایه سر خود
درس 8- یقه شکاری

فصل هفتم: اصول یقه های برگردان

درس 1- یقه آرشال
درس2- یقه آمریکایی
درس3- یقه اسپرت 
درس 4- یقه انگلیسی
درس 5- یقه شال
درس 6- اصول رسم یقه های برگردان جدا

فصل هشتم: مدلسازی آستین

درس 1-آستین کلوش
درس 2-آستین چین دار در مچ
درس 3-آستین چین دار در کاپ
درس 4-آستین پیلی دار
درس 5-آستین گلبرگی
درس 6-آستین فانوسی
درس 7-آستین کیمونو
درس 8-آستین رگلان

فصل نهم: مدلسازی بالاتنه ویقه

درس 1-برش عصایی
درس 2-برش پرنسسی
درس 3-برش یوک
درس 4-برش غیر قرینه
درس 5-ژورنال خوانی

فصل دهم: تکنیک های دوخت

درس 1- 

فصل اول - اساس بالاتنه و آستین

فصل دوم - انتقال پنس

فصل سوم - ایراد اندامی

فصل چهارم - ایراد اندامی آستین

فصل پنجم - یقه های مسطح

فصل ششم - یقه های پایه دار

فصل هفتم - یقه های برگردان

فصل هشتم - مدل‌سازی آستین

فصل نهم - مدل‌سازی بالاتنه و یقه

فصل دهم - تکنیک های دوخت

نظراتفایل هاگالری تصاویر
امتیاز:

دیدگاه ها

0
    فایلی برای دوره وجود ندارد
    تصویری برای دوره وجود ندارد