زهرا تقدمی

اساتید آکادمی 20 بافت

زهرا تقدمی

  • مشخصات :زهرا تقدمی
  • دانشگاه :هنر تهران
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • گرایش تحصیلی :طراحی لباس