فاطمه پورموسی

اساتید آکادمی 20 بافت

فاطمه پورموسی

  • مشخصات :فاطمه پورموسی
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • گرایش تحصیلی :طراحی لباس