خانم بزرگی

اساتید آکادمی 20 بافت

خانم بزرگی

  • مشخصات :خانم بزرگی
  • دانشگاه :تهران
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • گرایش تحصیلی :طراحی لباس