مطهره خدری

اساتید آکادمی 20 بافت

مطهره خدری

  • مشخصات :مطهره خدری
  • دانشگاه :هنرهای زیبا
  • مقطع تحصیلی :کاردانی
  • گرایش تحصیلی :طراحی دوخت کاردانی
  • فعالیت علمی :1231231
  • تالیف کتاب :123123123