مطهره خدری

اساتید آکادمی 20 بافت

مطهره خدری

  • مشخصات :مطهره خدری
  • دانشگاه :هنرهای زیبا
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • گرایش تحصیلی :طراحی لباس
  • فعالیت علمی :استاد دانشگاه
  • تالیف کتاب :-