مرال نظری

اساتید آکادمی 20 بافت

مرال نظری

  • مشخصات :مرال نظری
  • دانشگاه :دانشگاه شریعتی
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • گرایش تحصیلی :طراحی لباس
  • فعالیت علمی :منتخب به عنوان سفیر صنایع دستی از طرف سازمان اکو مدرس دانشگاه شریعتی، مدرس دانشگاه پارس ، داوری جشنواره مد و پوشاک