{{ message }}
{{ error }}

فیلتر ها

فیلتر ها


دو طرف تا 

در این مدل از فولدر نوار مورد نظر پس از عبور از داخل فولدر  ازهر دو طرف به اندازه سایز فولدر تا میشود و از خروجی فولدر خارج شده و توسط دستگاه دوخته میشود.