کمپلت مادگی خطی (کیوتکس)

توضیحات

کمپلت مادگی خطی (کیوتکس)

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه.
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر