کار پیش بر کامل سه سوزنه کابویی دو غلتک

توضیحات

کار پیش بر کامل سه سوزنه کابویی دو غلتک

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر