کار پیش بر سه سوزنه کابویی تک غلتک

توضیحات

کار پیش بر سه سوزنه کابویی تک غلتک

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر