کار پیش بر دوسوزن دوماکو سایز 3.8

توضیحات

کار پیش بر دوسوزن دوماکو سایز 3.8

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه دوسوزن دوماکو
کار پیش بر
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر