پیچ پنجه قالب جیب پشت دوز

توضیحات

پیچ پنجه قالب جیب پشت دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر