پیم پیچی قالب جیب جیب پشت دوز

توضیحات

پیم پیچی قالب جیب جیب پشت دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر