میل و دنده دوشاخ الیک

توضیحات

میل و دنده دوشاخ الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر