ماکو دوماکوی کامپیوتری

توضیحات

ماکو دوماکوی کامپیوتری 

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر