فنر زیر پیچ تنظیم فشار روغن راسته دوز

توضیحات

فنر زیر پیچ تنظیم فشار روغن راسته دوز 

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
فنر ها
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر