صفحه پایه دوخت D الیک

توضیحات

صفحه پایه دوخت D الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر