صفحه و پایه دوخت مربع الیک

توضیحات

پایه دوخت مربع الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر