دسته سر قائمی راسته دوز 7200

توضیحات

دسته سر قائمی راسته دوز 7200

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر