دسته تیغ متحرک الیک

توضیحات

دسته تیغ متحرک الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر