بست نگه دارنده شلنگ اتو

توضیحات

بست نگه دارنده شلنگ اتو

ویژگی ها

عمومی

نوع اصالت قطعه
اصلی
موقعیت قطعات اتو
قطعات منبع
نوع قطعه اتو
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر