فیلتر ها

انواع سوزن های صنعتی در برند های زیر:

ارگان Organ

اشمیتز Schmetz

دوتک Dotec

گروز Groz-Beckert