قطعات سه سوزنه کابویی در مدل های دادیلی برادر تاکینگ زوسان