کار پیش بر کمر کش لی 6 سوزنه

توضیحات

کار پیش بر کمر کش لی 6 سوزنه

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر