میل سوزن بند کمر کش لی

توضیحات

میل سوزن بند کمر کش لی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر